Karta Usług Nr 100 - POTWIERDZENIE UMOWY DZIERŻAWY NA PODSTAWIE USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia uzyskanie potwierdzenia przez Burmistrza Koronowa zawarcia umowy dzierżawy w trybie art. 28 ust. 4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

KOGO DOTYCZY USŁUGA - Osób, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

CZAS REALIZACJI – do 7 dni

WYMAGANE DOKUMENTY
  • wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Koronowa zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust.4 pkt 1 lub art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  • pełnomocnictwo dla osoby niebędącej wnioskodawcą;
  • oryginał(y) umowy dzierżawy będącej przedmiotem wniosku
OPŁATY
Za dokonanie czynności potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej.

Dokument stwierdzający udzielenie przez wnioskodawcę pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu (rodzic, dziadek), zstępnemu (dziecko, wnuk, prawnuk) lub rodzeństwu oraz pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, do odbioru dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 266) - art. 28 ust. 4 pkt. 1 lub art. 38 pkt 1
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Krajobrazu i Zarządzania Energią, pokój nr 5

NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 38 26 421, fax: +48 52 38 26 401

ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl

DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00

INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe:
58 8144 0005 2001 0000 0521 0001

metryczka


Wytworzył: Anna Gliszczyńska (15 grudnia 2020)
Opublikował: Daria Wankiewicz (22 grudnia 2020, 16:13:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Daria Wankiewicz (14 lipca 2021, 10:47:10)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 748