Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  zwołuję XXVI sesję Rady Miejskiej w Koronowie.
Sesja odbędzie się 27 maja 2020 r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:
 
1.      Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.      Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4.      Przyjęcie protokołu z obrad XXIV i XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5.      Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6.      Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7.      Raport Burmistrza Koronowa o stanie Gminy Koronowo za rok 2019:
a)      przedstawienie raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2019,
b)      debata,
c)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa wotum zaufania.
8.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok:
a)       przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok,
b)       informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań w 2019 r.,
c)       przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
d)  przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie      wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania      budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
        e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na                 dzień 31.12.2019 r.,
f)       przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok,
g)      dyskusja.
9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok.
10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok:
a)       przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2019 rok,
b)       przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2019 rok,
c)       dyskusja,
d)       podjęcie uchwały.
11.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2020.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2019 rok.
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Koronowo na lata 2016 – 2019”.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Morzewiec” dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
16.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wprowadzenia  regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje Boisko „Orlik 2012” i przepisów porządkowych.
17.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
18.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego w Koronowie.
19.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
20.  Zapytania, wnioski i informacje.
21.  Składanie interpelacji.
22.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23.  Zamknięcie obrad XXVI sesji.

W czasie sesji przewidziana jest przerwa w obradach.
 
Koronowo, 13 maja 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie

Katarzyna Szulta-Romaniuk
 
Szanowni Państwo, z uwagi na pandemię koronawirusa uprzejmie informuję, że obrady sesji odbędą się bez udziału gości. Przebieg obrad mogą Państwo śledzić za pośrednictwem transmisji w BIP Gminy Koronowo- www.bip.koronowo.pl. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.
 

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koronowie (13 maja 2020)
Opublikował: Renata Grochowska (13 maja 2020, 13:16:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Krzysztof Wiaterski (14 maja 2020, 13:43:17)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 527