Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2020 z dnia 4 marca 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.42.2020 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 w zakresie:
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (4 marca 2020)
Opublikował: Marta Sadkowska-Zielke (4 marca 2020, 12:32:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Marta Sadkowska-Zielke (3 sierpnia 2020, 09:26:34)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454