KARTA USŁUGI Nr 96 - DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU LUB ZNAJDUJĄCYM SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

OPIS USŁUGI
Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zlokalizowanych  na terenie miasta i gminy Koronowo.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA   -  Prawo do otrzymania dotacji celowych z budżetu gminy przysługuje osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 
CZAS REALIZACJI     
Wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona. W przypadku nie rozdzielenia wszystkich środków przeznaczonych na dotacje w danym roku, można dodatkowo składać wnioski o udzielenie dotacji do 31 lipca.
W terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy Burmistrz Koronowa  przedkłada Radzie Miejskiej w Koronowie projekt uchwały o przyznanie dotacji.
Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Gminą Koronowo a „Dotowanym” po podjęciu przez Radę Miejską w Koronowie uchwały o udzieleniu dotacji.
 
WYMAGANE DOKUMENTY  -  Wniosek wraz z załącznikami:
 • dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku określonego w art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków; 
 • uzgodnienie przez wojewódzkiego konserwatora zabytków prowadzenia prac przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; 
 • opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie prac prowadzonych przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; 
 • pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia; 
 • zgłoszenie robót budowlanych, jeżeli prace wymagają takiego zgłoszenia; 
 • kosztorys planowanych prac lub robót, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności z dokumentami; 
 • aktualna dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku; 
 • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela;
 
OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega odwołaniu.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.); 
 • Ustawa  z dnia 8 marca 19990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); 
 • Uchwała Nr XVIII/161/19  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków;
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA
Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego, pokój 12.
 
NUMER TELEFONU I FAXU  - tel.: +48 52 38 26 457, fax: +48 52 38 26 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30-15.30, Wtorek 7.30-17.00, Piątek 7.30-14.00
 
INFORMACJE DODATKOWE
Rozliczenie otrzymanej dotacji powinno nastąpić zgodnie z terminem określonym w zawartej umowie.
 
FORMULARZE DO POBRANIA

metryczka


Wytworzył: Justyna Kraska-Rumińska (3 marca 2020)
Opublikował: Krzysztof Wiaterski (3 marca 2020, 08:13:48)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185