Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie -28 listopada 2019 r. godz. 14:00.


Zapraszam do udziału w XVII sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 14:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.


 
Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad:  XIV i XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. i   przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
 8.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo na rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunale.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, który znajduje się w hali sportowo-widowiskowej  Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Wąskotorowa 4 Koronowo w trybie bez przetargowym.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018 - 2022".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/95/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27  maja 2015 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej  Grupy Działania „Trzy Doliny”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 18. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad XVIII sesji.
 
Koronowo, 15 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie

Stanisław Gliszczyński
 
 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 listopada 2019)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (18 listopada 2019, 09:45:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Magdalena Wanda-Joras (28 stycznia 2020, 09:14:42)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 529