Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)zamówienie na:

Docieplenie ściany budynku mieszkalnego przy ul. Al. Wolności 3 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 8 lipca 2008  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. AL. WOLNOŚCI 3 W KORONOWIE jako najkorzystniejszą wybrano: Ofertę nr 3 złożoną przez: ART-BUD z siedzibą Elgiszewo 2, 87-408 Ciechocin Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu - 87 330,85 zł brutto, Lista Wykonawców oraz streszczenie oceny i porównanie ofert : Oferta nr 1. - Zakład Malarski Józef Eckert Buszkowo 91, 86-010 Koronowo - 89,84 punktów Oferta nr 2. - Firma KORBUD Józef Korczak ul. Przemysłowa 9 86-010 Koronowo - 74,32 punktów Oferta nr 3.- ART-BUD Elgiszewo 2, 87-408 Ciechocin - 100 punktów. 

zamówienie na:

dostawę równiarki drogowej w systemie leasingu operacyjnego

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartosci określonej na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 7 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę równiarki drogowej w systemie leasingu operacyjnego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Konsorcjum : Bumar Sp. z o.o. Warszawa ul. Aleja Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa i Millennium Leasing Sp. z o.o., ul. Żaryna 2a, 02-593 Warszawa. Na postępowanie wpłynęła 1 oferta. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą- korzystną cenę 518.271,68 zł brutto. Oferta otrzymała 100 punktów.  

zamówienie na:

Usługi w zakresie technicznej i fizycznej ochrony mienia wraz z monitoringiem

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 20 czerwca 2008
wynik postępowania: informację zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

rozbudowę budynku remizy OSP w Mąkowarsku

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.
termin składania ofert: 18 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę budynku remizy OSP w Mąkowarsku, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - Firmę KORBUD z siedzibą w Koronowie przy ul. Przemysłowej 9. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i zawiera korzystną cenę, tj. 416.836 zł brutto. Oferta uzyskała 100 punktów.  

zamówienie na:

Wykonanie remontu dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 13 w Koronowie

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE REMONTU DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. DWORCOWEJ 13 Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. W/w oferta została złożona przez Wykonawcę – Zakład Dekarsko-Blacharski Krzysztof Polewczyński z siedzibą w Mroczy przy ul.Wyzwolenia 5. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 82 390,00 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 16 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Restauracji "Staropolska" s.c Halina Pyszczyńska Stefan Wołowicz z siedzibą w Kowalewie, ul. Leśna 3a, 89-200 Szubin. 

zamówienie na:

budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego Tuszyny w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
termin składania ofert: 2 czerwca 2008  09:00
wynik postępowania: informację zamieszczono poniżej 

zamówienie na:

Rozbudowa budynku remizy OSP w Mąkowarsku.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartośći określonych na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 12 maja 2008  09:00
wynik postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - na postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wtelno-Gościeradz-Koronowo-Okole-Stary Dwór - ZADANIE I

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
termin składania ofert: 29 kwietnia 2008  09:00
wynik postępowania: Koronowo 2008-05-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wtelno – Gościeradz- Koronowo – Okole – Stary Dwór – ZADANIE I wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „pe-gaz 90” Mogilno z siedzibą w Mogilnie przy ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu – 903.092,28 zł. Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 % - 100 punktów. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty : Liczba punktów na podstawie kryterium Cena – 100 % Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Prod.-Handl.-Usł.„pe-gaz 90”ul. Niezłomnych 1, 88-300 Mogilno - 100 punktów Oferta nr 2 - Wielobranżowy Zakład Usł.-Prod.-Handl. Mirosław Rychlik Bydgoszcz Oddział Nowe Dąbie, 89-210 Łabiszyn - 80,87 punktów Oferta nr 3 - Zakład Usług Melioracyjnychi Geodezyjnych ul. Drwęcka 987-400 Golub-Dobrzyń - 64,37 punktów, Oferta nr 4 - WIMAR Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo - 93,22 punktów  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów określonych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 17 kwietnia 2008  10:00
wynik postępowania: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62 zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru oferty, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę – Hurtownia Materiałów Budowlanych z siedzibą w Koronowie ul. Dworcowa 4. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 5183,68 zł brutto. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia "MERA" ul. Hallera 5, 89-410 Więcbork - 83,86 pkt. Oferta nr 2 - Hurtownia Materiałów Budowlanych ul. Dworcowa 4, 86-010 Koronowo - 100 pkt.  

zamówienie na:

budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Samociążek w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwoty określonej art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień pu
termin składania ofert: 8 kwietnia 2008  09:00
wynik postępowania: Koronowo 2008-04-14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy Placu Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu mieszkaniowym Samociążek w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński s.c. z siedzibą w Wierzchucinie Królewskim. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 96.380,00 zł brutto. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp przedstawiam streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych J. Wizner – R. Zieliński86-017 Wierzchucin Królewski - 100 punktów Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BALSAMul. Kamionka 17, 87-300 Brodnica -83,15 punkty Oferta nr 3 - ELEKTRO-BUD Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Krzysztof Ziółkowskiul. Grudziądzka 28, 82-500 Kwidzyn - 97,91 punkty Oferta nr 4 - Zakład Projektowo-Usługowo-Handlowy„ELTEL”Os. Sikorskiego 6/32, 77-300 Człuchów - 76,45 punkty Oferta nr 5 - Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzeleckiul. Rzeszowska 3, 85-373 Bydgoszcz - 75,25 punkty Oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe NOVEL Wacław Nowickiul. Pomianowskiego 47, 86-010 Koronowo - 69,19 punkty  

zamówienie na:

Budowę i przebudowę ulic i chodników na Osiedlu Mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progu określonego art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 marca 2008  09:00
wynik postępowania: Koronowo 2008-03-26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę ulic i chodników na osiedlu mieszkaniowym 1000-lecia, ul. Okrężnej i ul. Nowotki w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – BETPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 168 a, 85-766 Bydgoszcz . Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 2.365.510,68 zł brutto i uzyskała najwyższą punktację – 100 punktów. Pozostałe oferty uzyskały następującą punktację : Oferta nr 1 – Skanska S.A. - ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa - 87,83 punktów. Oferta nr 2 – Konsorcjum : Przedsiębiorstwo „EL-KAJO” Sp. z o.o. - ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz; P.W. KOMBUD Sp. z o.o – ul. Jana Piwnika 1E, 85-791 Bydgoszcz;. P.P-U Affabre Sp. z o.o. ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz. – 93,15 punktów.  

zamówienie na:

remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Koronowo w roku 2008.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów określonych art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 marca 2008  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Koronowo z siedzibą w Koronowie przy ul. Plac Zwycięstwa 1 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Koronowo w roku 2008 Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę – Zakład Usług Komunalnych inż. Roman Pilarski z siedzibą w Nakle przy ul. Pocztowej 3/9, 89-100 Nakło. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę, tj. 460,55 zł brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

zamówienie na:

Sprzedaż samochodów pożarniczych

zamawiający: Sprzedający : Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Sprzedaż majątku ruchomego
nr sprawy:
wartość: poniżej 6000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2008  09:00
wynik postępowania: Urząd Miejski informuje, iż niniejsze postępowanie przetargowe rozstrzygnięto w zakresie pozycji nr 3 - samochód pożarniczy MERCEDES L 408 G. Umowę kupna - sprzedaży podpisano z firmą PONAR KORONOWO Usługi i obróbka mechaniczna F. Kochański, R. Kochański s.c. z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 1. Cena sprzedaży - 7.000,00 PLN Postępowanie w zakresie pozycji 1 i 2 nie zostało rozstrzygnięte. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 34 (z 34)