zamówienie na:

Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno- zimowym 2017/2018

zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: TA.261.9.2017
wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 8 listopada 2017  09:00
wynik postępowania: Zamieszczono poniżej 
Ogłoszenie nr 609652-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji: „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno- zimowym 2017/2018”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 34052336400000, ul. ul. Wąskotorowa  4 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 601 143 461, e-mail zamowienia@mgosir.koronowo.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.koronowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tak forma pisemna
Adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Wąskotorowa 4, 86-010 Koronowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno- zimowym 2017/2018”
Numer referencyjny: TA.261.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego w sezonie jesienno - zimowym 2017/2018. W zakres realizacji dzierżawy lodowiska wchodzi: - dostawa sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego, - dostawa agregatu chłodniczego, - dostawa systemu ziębniczego tafli lodowiska, - dostawa band lodowiska, ' - montaż wszystkich podzespołów (własnych Wykonawcy), - budowa tafli lodu, - uruchomienie lodowiska, - szkolenie pracowników Zamawiającego, - dostawa maszyny do pielęgnacji lodu (rolba), - dostawa 2 suszarek i ostrzałki do łyżew, - dostawa 50 par łyżew, , - serwisowanie, - demontaż sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego. - montaż, demontaż i transport hali namiotowej z podzespołów własnych Wykonawcy wraz z uprzątnięciem terenu. Informacje ogólne: Sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone będzie miało wymiary 20mx30m i zostanie zlokalizowane na terenie zewnętrznym przy hali sportowo-widowiskowej w Koronowie przy ul. Wąskotorowej 4. Minimalne wymagania technologiczne: Systemy orurowania powinny być zbudowane z segmentów rur polietylenowych ułożonych na wypoziomowanym podłożu i warstwie izolacji parochronnej z folii oraz izolacji termicznej, wykonanej z płyt styropianowych o grubości nie mniejszej niż 5 cm. W rurach powinien krążyć czynnik mrożący wodę na taflę lodową – glikol. Wężownica ziębnicza lodowiska powinna być z rur polietylenowych o średnicy nie mniejszej niż 16 mm w rozstawie osiowym co nie mniej niż 60 mm w kształcę U - rurki mocowanych za pomocą listew o rozstawie nie mniejszym niż 0,5 m. Agregat chłodniczy powinien być kompaktowy, chłodzony powietrzem w obudowie o wydajności dostosowanej do powierzchni lodowiska, nie mniejszej niż 185kW (przy warunkach: temperatura otoczenia +10°C, ciecz schładzana glikolem etylenowym 35%, temperatura -8°C/-11°C, współczynnik zanieczyszczenia parownika 0,000086 (m2*K)/W. Dla podanych warunków pracy i pełnej mocy chłodniczej wymagane jest, aby współczynnik efektywności energetycznej EER urządzenia był na poziomie min. =>3,0; sezonowy współczynnik efektywności energetycznej ISEER sprężarek min. >4,20 dla następujących temperatur otoczenia: +10”C - 100% obciążenia chłodniczego; +5°C - 75% obciążenia chłodniczego; 0°C - 50% obciążenia chłodniczego; -5°C - 25% obciążenia chłodniczego. Agregat powinien posiadać dwa obiegi chłodnicze z dwoma sprężarkami tłokowymi półhermetycznymi. Każdy obwód czynnika chłodniczego powinien być wyposażony w przetwornik wysokiego ciśnienia, presostat HP/LP zabezpieczający każdą sprężarkę po stronie wysokiego ciśnienia (jeden na obwód czynnika chłodniczego), filtr odwadniacz (jeden na obwód czynnika chłodniczego), termostatyczny zawór rozprężny (jeden na obwód czynnika chłodniczego), zawór elektromagnetyczny (jeden na obwód czynnika chłodniczego), pełen roboczy wsad czynnika ekologicznego (R-410A). Parownik płaszczowo rurowy całkowicie izolowany dwuobwodowy. Skraplacz chłodzony powietrzem, wykonany z rurek miedzianych z aluminiowym obrzeżem - jeden na obwód chłodniczy. Przepływ powietrza przez skraplacz powinien być niezależny na każdym obiegu chłodniczym (oddzielenie przepływu powietrza przez skraplacze). Agregat powinien pracować w temperaturze otoczenia do +15°C oraz być wyposażony we wskaźniki ciśnienia czynnika chłodniczego. Wbudowany moduł pompowy powinien zawierać: odcięcie wejścia i wyjścia, filtr, naczynie wzbiorcze min. 25dm3, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometry przed i za parownikiem, zawór regulacji przepływu cieczy przez parownik, czujnik przepływu. Kompletna szafa zasilająco - sterującą powinna dodatkowo zawierać: na elewacji szafy - lampkę sygnalizacji zasilania oraz lampkę sygnalizacji alarmu ogólnego, rozłącznik główny, czujnik zaniku i kolejności faz oraz jego zabezpieczenie nadmiarowo - prądowe, zabezpieczenie sterowania każdej sprężarki oraz grzałki oleju, termostat zabezpieczający start sprężarek przed zbyt niską temperaturą oleju, wentylatory skraplacza sterowane płynnie. Podczas pracy urządzenia wymagane jest, aby mieć dostęp do zaworu regulacji przepływu i manometrów w taki sposób, aby nie była zakłócona niczym praca urządzenia, np. zasysanie powietrza przez wentylator a nie przez skraplacz. Urządzenie powinno posiadać oznakowanie CE oraz być zgodne ze wszystkimi wymaganiami i normami dotyczącymi tego typu urządzeń. Dokumentację techniczno - rozruchową należy dostarczyć wraz z urządzeniem w języku polskim. Wymaga się, aby moc akustyczna była nie większa niż 92 dB(A); max. spadek ciśnienia po stronie glikolu na parowniku <65kPa; dostępne ciśnienie cieczy na wyjściu chillera >205kPa; wymagane podłączenie hydrauliczne było DN 125; wymiary urządzenia nie przekraczały: długość 3900 mm, szerokość 2250 mm, wysokość 2200 mm. Agregat powinien posiadać dedykowane oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia: temperaturę glikolu, harmonogram włączania/wyłączania, zabezpieczenie przed zamarzaniem parownika. Sterowanie zdalne powinno modyfikować wartości zadanych temperatur glikolu, monitorować zadane temperatury glikolu, monitorować działanie agregatu, wentylatorów, pomp, alarmów sprężarek, uruchamianie lub zatrzymanie urządzenia, sterownik powinien umożliwić określenie temperatury na wyjściu glikolu oraz zarządzać pracą pompy. Bandy powinny spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa. Powinny być wykonane z profili stalowych, wyłożone płytą (np. PE HD 1200 mm x 2400 mm o grubości ok. 8 mm koloru białego z dodatkiem stabilizatora UV). Listwa okopowa powinna być wykonana z polietylenu PE HD 200 mm x 2400 mm o grubości ok. 10 mm koloru żółtego. Listwa poręczowa w kształcie „U" koloru niebieskiego. Bandy powinny posiadać bramę wjazdową dla rolby (o szerokości 2,5-3,Om) oraz dwie furtki dla łyżwiarzy (o szerokości 0,90-1,00 m). Wysokość bandy powinna mieścić się w granicach 1,1-1,2 m. Zaleca się, aby bandy były przytwierdzone do podłoża poprzez przymarzanie tafli, co nie spowoduje uszkodzeń nawierzchni, na której lodowisko zostanie umiejscowione. Maszyna do pielęgnacji lodu (rolba) powinna być dostosowana do utrzymania lodowiska o powierzchni 600m2 (wymiary 20m/30m), o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: - silnik elektryczny o mocy 48 V; - akumulatory 345 Ah; - ładowarka HF 48V 6h; - prędkość (przód i tył) 0-13 km/h; - napęd na 4 koła; - opony okolcowane; - przekładnia biegów: jednostopniowa; - hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego; - zbiornik na śnieg podnoszony i przechylany hydraulicznie celem łatwego opróżniania; - pojemność zbiornika na śnieg 1,35 m3; - pojemność zbiornika wody 300 l ; - zbiornik na wodę wykonany ze stali nierdzewnej; - szerokość robocza do 1600 mm; - promień skrętu ze strugiem max 3,5m; - wysokość do 1650 mm; - długość robocza do 3050 mm; - waga netto z agregatem do 2050 kg; - głębokość pracy 0,01mm-3mm; - koła 175/65 R14. Maszyna do pielęgnacji lodu (rolba) powinna być wyposażona m. in. w: - przednią oś centralnie wahliwą, ułatwiającą poruszanie się poza lodowiskiem; - oświetlenie, lusterka, hamulec ręczny, sygnalizację dźwiękową. Hala namiotowa służąca do zadaszenia lodowiska powinna po montażu spełniać warunki dla swobodnego korzystania użytkowników lodowiska oraz służb technicznych do pielęgnacji tafli(lodu). Hala aluminiowa o konstrukcji słupowo-ryglowej z dwuspadowym dachem o kącie pochylenia 18 stopni. Rozpiętość obrysu zewnętrznego hali wynosi 25 x 35,13 m przy rozstawie ram poprzecznych co 500 cm. Ramy poprzeczne powinny być połączone płatwiami aluminiowymi a ogólną stateczność szkieletu nośnego zapewnią stężenia dachowe wykonane z liny. Słupy i rygle (profil 253 x 131 x 3) ram powinny być połączone w węzłach wkładkami stalowymi spawanymi do słupa stalowego, o przekroju zamkniętym prostopadłym. Wkładki węzłowe powinny być zabezpieczone przed wysunięciem z profili aluminiowych za pomocą sworzni stalowych ocynkowanych. Słupy i rygle powinny być dodatkowo wzmocnione rozporą stalową. Dach powinien być dodatkowo wzmocniony za pomocą liny stalowej. Dach oraz boki hali pokryte plandeką o gramaturze 680 g/m^2.Obciążenie śniegiem według normy PN-EN 13782:2015, zmniejszone obciążenie śniegiem 0,25 kN/m^2.Obciążenie wiatrem zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4. Profile: - Słupy – aluminiowe 253x131x3 - Rygle – aluminiowe 253x131x3 - Płatwie – aluminiowe 80x60x3 - Rozpory – stalowe 50x50x3 - Stężenia – lina stalowa Konstrukcja musi być dostosowana do mocowania(montażu)w podłożu luźnym(podłoże trawiaste) na gruncie piaszczystym (zgodnie ze sztuką budowlaną). Hala musi być wyposażona w jedno wejście na ścianie bocznej oraz w jedno wejście na ścianie szczytowej(do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze oferty). Otwór wjazdowy musi być zamykany z zewnątrz lub od wewnątrz hali namiotowej. Zamawiający dopuszcza inną formę bramy do swobodnego wjazdu i wyjazdu rolby z kierowcą. Wykonawca zobowiązuje się do: 1. wykonania przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych, przy użyciu własnych narzędzi, urządzeń i sprzętu - wolnych od wad fizycznych i prawnych, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadających aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu w krajach UE, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j, Dz. U. 2014 poz. 883 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie. 2. montażu poprzez wykonanie fundamentów z materiałów własnych Wykonawcy na jego koszt, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz trwałe przytwierdzenie w sposób uniemożliwiający mechaniczne oderwanie od podłoża, gwarantujące nienaruszalność. Zamawiający wymaga, aby podłoże pod sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone było wykonywane bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego. Zamawiający żąda, aby dostarczone sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone w chwili składania ofert znajdowało się w seryjnej produkcji (rok produkcji - 2014-2016). 3. zapewnienia specjalistycznego kierownictwa i montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń, oraz pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez Podwykonawców. 4. prowadzenia montażu urządzeń zgodnie z przepisami BHP i p.poż. oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac montażowych. 5. zapewnienia w miejscu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego oraz przenośnej hali namiotowej służącej do zadaszenia lodowiska, w granicach przekazanych przez Zamawiającego, utrzymania czystości i należytego stanu porządkowego, usuwania zanieczyszczeń z miejsca montażu związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia na własny koszt. 6. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe i wynikającego z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację przedmiotu umowy powierza, lub którymi przy realizacji przedmiotu umowy się posługuje. 7. należytego zabezpieczenia miejsca montażu przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewnienia ochrony i dozoru mienia, urządzeń i materiałów znajdujących się na tym terenie. 8. uporządkowania terenu po zakończeniu montażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego i hali namiotowej i przekazania Zamawiającemu w stanie umożliwiającym pełną eksploatację i czerpanie pożytków. W zakresie demontażu sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad, zapisów specyfikacji oraz umownych, jak w przypadku montażu przedmiotowego urządzenia. Dopuszczalny współczynnik całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia łyżew po sezonie jesienno - zimowym 2017/2018 wynosi 20%. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest zobowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 za zm.). Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej miejsca, w którym zainstalowane zostanie sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy własne wyrobów/materiałów/urządzeń wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i świadczą o jakości wyrobów/materiałów/urządzeń i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów/materiałów/urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, które wskazują zastosowane nazwy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do samokontroli Wykonawcy pod względem jakościowym proponowanych urządzeń, w szczególności do sprawdzenia, czy proponowane urządzenia innym Zamawiającym były wolne od wad technicznych. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązuje się wykonać zamówienie opisane w SiWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212211-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331231-4
42513100-6
42990000-2
37410000-5
39522530-1
44200000-2
71356000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r. przy czym: - montaż hali namiotowej oraz lodowiska od 20.11.2017 do 29.11.2017r. - lodowisko z wytworzonym lodem gotowe do użytku z urządzeniami i elementami zostanie przekazane w dniu 30.11.2017r. - funkcjonowanie lodowiska od 01.12.2017r. do 28.02.2018 r. - demontaż lodowiska, hali namiotowej od 01.03.2018 r. do 15.03.2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej) z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100); na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego przedmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust. 5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem łub podmiotami, lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali z należytą starannością przynajmniej jedno zamówienie, polegające na dostawie sezonowego (mobilnego) lodowiska sztucznie mrożonego o powierzchni nie mniejszej niż 600m2. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych dostaw i załączonych dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie; na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli c)wykaże sytuację techniczną, o której mowa powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA:W przypadku składania ofert przez spółki cywilne zaświadczenia z ZUZ i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz, U. z 2017 r. poz. 1785); 1.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1-7. 1.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 1 ppkt 1-7, dotyczących Podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji finansowej polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; 2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
wiek lodowiska40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1 Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2 Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana jedynie w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. 3 Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie i podpisanie przez Strony protokołu konieczności lub innego dokumentu określającego przyczyny zmiany. Protokół konieczności lub inny dokument będzie załącznikiem do aneksu. 4 W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy; 2) toczącym się postępowaniu upadłościowym lub naprawczym w stosunku do Wykonawcy; 3) upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu wobec Wykonawcy; 4) zawieszeniu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wykonawcę; 5) likwidacji Wykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-08, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

* zał.6 umowa (890kB) pdf

Zatwierdzam:
Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski

Ogłoszenie nr 500053752-N-2017 z dnia 06-11-2017 r.
Koronowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 609652-N-2017
Data: 31-10-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 34052336400000, ul. ul. Wąskotorowa  4, 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 601 143 461, e-mail zamowienia@mgosir.koronowo.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu: Data : 2017-11-08, godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu: Data : 2017-11-09, godzina 9:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.9
W ogłoszeniu jest: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r. przy czym: -montaż hali namiotowej oraz lodowiska od 20.11.2017r. do 29.11.2017r.- lodowisko z wytworzonym lodem gotowe do użytku z urządzeniami i elementami zostanie przekazane w dniu 30.11.2017r. - funkcjonowanie lodowiska od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.- demontaż lodowiska, hali namiotowej od 01.03.2018r. do 15.03.2018r.
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r. przy czym: -montaż hali namiotowej oraz lodowiska niezwłocznie po zawarciu umowy nie wcześniej niż 22.11.2017r. - lodowisko z wytworzonym lodem gotowe do użytku z urządzeniami i elementami zostanie przekazane w dniu 30.11.2017r. - funkcjonowanie lodowiska od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.- demontaż lodowiska, hali namiotowej od 01.03.2018r. do 15.03.2018r.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu: Data : 2017-11-09, godzina 9:00

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.9
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 28.02.2018r. przy czym: -montaż hali namiotowej oraz lodowiska niezwłocznie po zawarciu umowy nie wcześniej niż 22.11.2017r. - lodowisko z wytworzonym lodem gotowe do użytku z urządzeniami i elementami zostanie przekazane w dniu 30.11.2017r. - funkcjonowanie lodowiska od 01.12.2017r. do 28.02.2018r.- demontaż lodowiska, hali namiotowej od 01.03.2018r. do 15.03.2018r.Zatwierdzam:
Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski
 

                                                                
Zatwierdzam:
Dyrektor MGOSiR w Koronowie
Maciej Makowski
         * Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ (302kB) pdf
         * Informacja z otwarcia ofert (363kB) pdf
         * Zawiadomienie o wyborze oferty (206kB) pdf
         * Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1812kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Dorota Jędrzejczak
Opublikował: Ewa Tomasik (31 października 2017, 11:57:20)

Ostatnia zmiana: Ewa Tomasik (21 listopada 2017, 12:34:29)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 407