zamówienie na:

Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

zamawiający: Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej wartości, określonych na podst. art. 11 pkt 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2008  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie z siedzibą przy ul. Pomianowskiego 1, postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.10.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została oferta złożona przez: „KK-DACH” Firma Usługowo-Handlowa Katarzyna Kowalska, ul. Szosa Kotomierska 7, 86-010 Koronowo Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż przedstawiona oferta spełnia wszystkie wymagania oraz zawierała najniższą cenę, tj. 176.483,80 zł brutto.  




 1. Nazwa i adres zamawiającego:

             Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie

             ul. Pomianowskiego 1, 86-010 Koronowo

 1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

  • odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego (pokój nr 7a),

  • pobrać poniżej w formie elektronicznej.

 1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja dachu Gimnazjum nr 1 w Koronowie

  (ul. Pomianowskiego 16, 86-010 Koronowo).

 2. Wspólny słownik zamówień(CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.32.10.00-3.

 3. Możliwość składania oferty częściowej: nie.

 4. Możliwość składania oferty wariantowej: nie.

 5. Termin wykonania zamówienia: 28 dni od daty podpisania umowy

 6. Warunki udziału w postępowaniu: spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków zawartych w SIWZ.

 7. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

 8. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 11. Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego pokój nr 7a.

 12. Termin składania ofert: 30.07.2008 r, godzina 9.00.

 13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 14. Osoba do kontaktów z wykonawcami: Piotr Kamiński, Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 7a, tel./fax. (52) 382 28 10

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Piotr Kaminski (9 lipca 2008, 11:39:12)

Ostatnia zmiana: Piotr Kaminski (31 lipca 2008, 15:21:59)
Zmieniono: dodano informację o wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1772